Grid Blue

Management

Directors

Chief & CEO

Masayoshi Matsumoto

President

Osamu Inoue

Close icon
Chief & CEO
Close icon

Masayoshi Matsumoto

Apr. 1967

Jun. 1997

Jun. 1999

Jun. 2003

Jun. 2004

Jun. 2017

Close icon
President
Close icon

Osamu Inoue

Apr. 1975

Jun. 2004

Jan. 2006

Jun. 2006

Jun. 2007

Jun. 2008

Apr. 2009

Jun. 2012

Apr. 2017

Jun. 2017President of the Company

Mitsuo Nishida-photo

Mitsuo Nishida

Nozomi Ushijima-photo

Nozomi Ushijima

Yoshitomo Kasui-photo

Yoshitomo Kasui

Akira Nishimura-photo

Akira Nishimura

Close icon
Mitsuo Nishida-photo
Close icon

Mitsuo Nishida

General Manager, Automotive Business Unit

 

 

Close icon
Nozomi Ushijima-photo
Close icon

Nozomi Ushijima

General Manager, Advanced Materials Business Unit
Electronics Group (Fine Polymer Division, Water Processing Division)

Close icon
Yoshitomo Kasui-photo
Close icon

Yoshitomo Kasui

Corporate Staff Group
(Compliance & Risk Management, Administration, Tokyo Administration, Human Resources, Human Resources Development, Internal Auditing)

Close icon
Akira Nishimura-photo
Close icon

Akira Nishimura

General Manager, R&D Unit

Electronics Group (Print Circuit Division)

Hideo Hato-photo

Hideo Hato

Masaki Shirayama

Masaki Shirayama

Nobuyuki Kobayashi-photo

Nobuyuki Kobayashi

Hiroshi Sato-photo

Hiroshi Sato

Close icon
Hideo Hato-photo
Close icon

Hideo Hato

General Manager, New Business Development Unit
Deputy General Manager, Automotive Business Unit (Systems & Electronics Division)
Corporate Staff Group (Legal, Public Relations, Corporate Planning, Intellectual Property, Security Trade Control)
Environment and Energy Group (Energy System Division)

Close icon
Masaki Shirayama
Close icon

Masaki Shirayama

General Manager, Electric Wire & Cable, Energy Business Unit

Close icon
Nobuyuki Kobayashi-photo
Close icon

Nobuyuki Kobayashi

Corporate Staff Group (Accounting, Finance, Information Systems, Procurement, Logistics Management)

Close icon
Hiroshi Sato-photo
Close icon

Hiroshi Sato

*Outside Directors.

Michihiro Tsuchiya-photo

Michihiro Tsuchiya

Christina L. Ahmadjian

Christina L. Ahmadjian

Close icon
Michihiro Tsuchiya-photo
Close icon

Michihiro Tsuchiya

*Outside Directors.

Close icon
Christina L. Ahmadjian
Close icon

Christina L. Ahmadjian

*Outside Directors.

Audit & Supervisory Board Members

Satoru Ogura

Akira Hayashi

Katsuaki Watanabe

Michiko Uehara

Ikuo Yoshikawa

Executive Officers

Yasuhiro Miyata

Shigeru Nakajima

Masahiro Kobayashi

Tomoaki Nagano

Yasuyuki Shibata

Yuichi Sano

Toshiyuki Sahashi

Hidetoshi Saito

Yoshiyuki Ogata

Hiroshi Hayami

Hisashi Togawa

Mitsuhiro Goto

Shigeru Suemori

Tetsuya Hayashi

Takafumi Uemiya

Hiroshi Shikata

Hiroshi Iwano

Takaaki Yamamoto

Soichiro Seki

Masataka Inoue

Hidetoshi Ishiguro

Koji Niikura

Masatoshi Nakata

Kazuhira Harada

Kiyonori Yokoi

Atsushi Kittaka

Atsushi Murayama

Yoshiyuki Suetsugu

Yuichi Hasegawa

Tokiji Aoyama

Takashi Horiuchi

Miwa Kunii